Handvest van de Aarde

In 29 juni 2000 werd het Handvest van de Aarde vastgesteld. Het was het resultaat van een jarenlange, wereldwijde discussie. Het ‘Earth Charter’ formuleert fundamentele principes die willen inspireren tot een wereld die rechtvaardig, duurzaam en vreedzaam is. Er is het besef dat het welzijn van mensen niet losgezien kan worden van een grotere leefgemeenschap als ook van toekomstige generaties.

Het is vooral een ethisch document dat vanuit een globale visie op de aarde de weg wil wijzen. Tot op vandaag funktioneert het als een raamwerk voor beleid.

De website van Worldconnectors Nederland stimuleren de toepassing ervan in ieders eigen leven alsook in je bedrijf, school of gemeenschap. Zo willen zij dat al het leven op aarde kan floreren. Het Handvest kan zo inspireren tot duurzaam handelen.

In een beknopte opsomming van 16 principes is het Handvest te vatten. Hier de inleidende zinnen:

Preambule

“Wij bevinden ons op een kritiek moment in de geschiedenis van de Aarde, een tijd waarin de mensheid haar toekomst moet kiezen. Nu de wereld steeds meer verweven, onderling afhankelijk en kwetsbaar wordt, houdt de toekomst zowel grote gevaren als grote beloftes in. Om vooruit te gaan, dienen wij te erkennen dat wij temidden van een schitterende verscheidenheid aan culturen en levensvormen één menselijke familie vormen en één Aardse gemeenschap met een gemeenschappelijke bestemming. Wij moeten ons verenigen om een duurzame mondiale samenleving te realiseren, gebaseerd op respect voor de natuur, universele mensenrechten, economische rechtvaardigheid en een cultuur van vrede. Daartoe is het een vereiste dat wij, de volkeren van de Aarde, onze verantwoordelijkheid jegens elkaar, jegens de grotere levensgemeenschap en jegens de toekomstige generaties openlijk uitspreken.” (Worldconnectors.nl)

Nauw verwant met deze dag is de ‘Internationale dag van de mensenrechten’ op 10 december (zie deze website: Vier de Schepping)

Bronnen:

Voor meer, zie Kerk en milieu en Worldconnectors.nl voor activiteiten in Nederland

Ook: Bondgenoten in Gods Schepping? Brief van de Nederlandse bisschoppenconferentie in het kader van het oecumenisch proces “Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping”, 1989.

Test Medard Hilhorst en foto’s Tini Brugge