Wereldwaterdag

Op 22 maart is het Wereldwaterdag. Deze dag werd al in 1952 door de Verenigde Naties vastgelegd. In een waterresolutie wordt aandacht gevraagd voor het belang van schoon water, met name ook in ontwikkelingslanden. Door klimaatverandering wordt de beschikbaarheid van water in delen van de wereld een groot probleem. Ook kan bijvoorbeeld de bouw van stuwdammen voor energie-opwekking elders tot verdroging leiden en funeste gevolgen hebben voor landbouwgronden. Met toenemende spanningen en conflicten tussen landen tot gevolg.

Op 22 maart 2013 ondertekende de Raad van Kerken in Nederland, in navolging van de Wereldraad van Kerken, de Waterverklaring van de Verenigde Naties. Voor scholen zijn lespakketten beschikbaar en worden wandelingen en excursies georganiseerd, zie  www.wandelenvoorwater.nl

Geen leven zonder water

Steeds meer lijken overvloedige regens en nijpende droogtes elkaar af te wisselen, versterkt door stijgende temperaturen. Het voorziene scenario is niet langer meer ver weg, maar dichterbij in tijd en ruimte dan we dachten. De verzilting van water en de vervuiling komen er nog bij. Niet langer onze gezondheid maar heel ons leven en ‘hoe’ we als mensen met elkaar overleven is in het geding.

Activiteiten

Zie naast www.wandelenvoorwater.nl ook www.wereld-water-dag 

Meer algemeen ook: een afdeling van IVN (Instituut voor Natuur- en Milieu-educatie) in jouw buurt.

Andere dagen die voor natuur en milieu aandacht vragen zijn bijvoorbeeld Wereldnatuurdag op 3 maart en Wereldoceanendag op 8 juni.

Sta eens stil bij gewijd water

Bij de ingang van een kerk staat vaak een wijwaterbakje. Het water dat zuivert en schoon wast, een hand bereidt zich voor om een kruis te slaan en voor God te staan. Wie in de wereld bewust rondstapt, ervaart een gezegende, wondere water-wereld die leven mogelijk maakt. Laten wij er het beste van maken.

Sta eens stil bij mogelijkheden om zelf iets met water te doen, praktisch in je huis of tuin of kerktuin in de buurt (inspiratie-tuinen.nl) en bij de betekenis die water heeft: als bron of centrum vanwaaruit alle leven vloeit.

Tekst en foto’s Tini Brugge en Medard Hilhorst